Drone Workshop 2016

กิจกรรม Drone Photography Workshop ภายใต้โครงการคิด ก้าว หน้า ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD), ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และทีมวิทยากรจาก Eyedropper Fill และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

 

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้ฝึกทักษะต่างๆ สำหรับการผลิตภาพยนตร์ขนาดสั้นโดยการถ่ายทำด้วยโดรน ประกอบด้วย การเขียนบทบรรยายเพื่อเล่าเรื่องให้มีความน่าสนใจ ตลอดจนวิธีการค้นคว้าหาข้อมูลและการให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเข้าสู่ขั้นตอนของการถ่ายทำ, การวางแผนการถ่ายทำ โดยจินตนาการถึงภาพที่จะเกิดขึ้นเพื่อนำมาเขียนกับบทบรรยาย จนกลายเป็น Story Board ที่ใช้เป็นบทในการถ่ายทำ, การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในทีมตามความถนัดและความสนใจ โดยจำลองจากการแบ่งหน้าที่จริงที่เกิดขึ้นในกองถ่ายทำภาพยนตร์, การฝึกบังคับโดรนด้วยตนเอง, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะถ่ายทำ จากปัจจัยต่างๆ ที่คาดไม่ถึง และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การบังคับโดรนในย่านที่มีสัญญาณรบกวน ทำให้ไม่สามารถถ่ายภาพได้ตามที่ตั้งใจไว้ และจำเป็นต้องหาภาพทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถถ่ายได้และเข้ากับเรื่องราวหรือบทที่ได้เขียนเอาไว้, การอัดเสียงบทบรรยาย ที่ต้องการจังหวะในการพูด และน้ำเสียงในการอ่านที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ฟัง, การใช้เครื่องมือในโปรแกรมการตัดต่อขั้นพื้นฐาน เช่น วิธีการเตรียมไฟล์สำหรับการตัดต่อ เทคนิคการเชื่อมต่อภาพ การใส่ข้อความตัวอักษร และการใส่ไฟล์เพลง และการตัดต่อภาพ ให้สอดคล้องและเข้าจังหวะกับเสียงบรรยาย จนกลายเป็นคลิปภาพยนตร์ที่สมบูรณ์

 

ในปี 2016 มีโรงเรียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (วันที่ 27, 30 - 31 พฤษภาคม 2559), โรงเรียนพุทธจักรวิทยา (วันที่ 12, 14 - 15 กรกฎาคม 2559), โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2559) และ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย (วันที่ 26 - 28 กันยายน 2559) ใช้ระยะเวลา 3 วันในการดำเนินกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วันที่ 1: บรรยายการเขียนบทเพื่อเล่าเรื่อง แบ่งกลุ่มระดมความคิดเขียน Storyboard เพื่อใช้ในการถ่ายทำ และทดลองเล่นโดรนรุ่นเล็ก โดยวิทยากรจาก Eyedropper Fill

 

วันที่ 2: ทดลองเล่นโดรนรุ่นโปรเฟสชันนอล และแบ่งกลุ่มลงพื้นที่เพื่อถ่ายภาพเล่าเรื่องสถานที่บริเวณรอบโรงเรียนด้วยโดรน โดยวิทยากรจากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

 

วันที่ 3: เรียนรู้การตัดต่อขั้นพื้นฐาน และอัดเสียงบทบรรยาย เพื่อนำมาตัดต่อเป็นคลิปงานที่สมบูรณ์ โดยวิทยากรจาก Eyedropper Fill

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปในปี 2017 โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมตลอดปี รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง/โรงเรียน

 

ดูแลเนื้อหา ประสานงาน และจัดการกิจกรรม โดย สารพัด คัดสรร

Tags: Lecture, Workshop,
Drone Workshop 2016