Type Design Workshop

การอบรมการออกแบบตัวอักษร ไทย/ละติน ครั้งที่ ๑-๘ คือ การฝึกอบรมทักษะทางการออกแบบ และพัฒนาแบบตัวอักษรในระดับพื้นฐาน พร้อมทำความเข้าใจกระบวนการการออกแบบตัวอักษรในเชิงของเทคนิค จากทีมนักออกแบบของ คัดสรร ดีมาก และวิทยากรรับเชิญ การอบรมนี้จัดทำเพื่อขยายฐานความรู้ ความเข้าใจที่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษร โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมและสัมผัสขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาแบบตัวอักษรในบรรยากาศใกล้ชิด

เนื้อหาของการอบรมครอบคลุมตั้งแต่ ทำความเข้าใจเรื่องสัดส่วนที่ถูกต้อง สามารถเข้าใจแบบและความแตกต่างระหว่างแบบ พื้นฐานทางด้านอักขรศิลป์ที่ควรทำความเข้าใจก่อนการเริ่มพัฒนาแบบ เกล็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีประกอบ การปรับทัศนคติ การสร้างแนวความคิด และ ค้นหาแรงบันดาลใจส่วนตัว โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เริ่มต้นการเรียนรู้ จากการทำความเข้าใจสัดส่วนโดยศึกษาจากโครงสร้างที่ถูกต้องของตัวอักษร การทดลองโดยฝึกจากตัวอักษรบิทแมบ เพื่อนำมาซึ่งการขึ้นรูปตัวอักษรบนสัดส่วนอย่างแม่นยำ ฝึกการวาดเส้นโพสสคริปอย่างเป็นระบบมาตรฐาน ทดลองการตั้งค่าช่องว่างระหว่างตัวอักษรและช่องว่างระหว่างคำ การตั้งค่าความห่างพิเศษระหว่างคู่อักษร เป็นต้น เสริมด้วยเนื้อหาต่อเนื่องทางวิชาการว่าด้วยกระบวนการการออกแบบตัวอักษร อาทิเช่น ภาพรวมทางทฤษฎีโดยทั่วไปของการขยายน้ำหนัก การทำตัวเอียง เทคนิคทางด้านโปรแกรมเบื้องต้นที่จำเป็น ตลอดจนทำความเข้าใจสำหรับขั้นการทำงานสำเร็จให้ได้ตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ

รูปแบบของการอบรมมีทั้งแบบพื้นฐาน และ Advance ซึ่งจะเปิดอบรมสลับกันไปตามแต่เวลาของผู้สอนอำนวย

ข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/CadsonDemak
Tags: Font, Workshop,
Type Design Workshop