โตเต็ม

“โตเต็ม” โครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาทักษะทางการออกแบบตัวอักษรให้กับนักออกแบบในโครงการ และรวบรวมนักออกแบบตัวอักษรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายนักออกแบบที่มีผลงานคุณภาพ ผลิตบุคลากรขึ้นมารองรับความคาดหวังของวิชาชีพ และมุ่งหวังให้นักออกแบบที่เข้าร่วมโครงการสามารถยกระดับตนเอง เพื่อก้าวขึ้นไปร่วมยกระดับอุตสาหกรรม ผลักดันองค์ความรู้ของวิชาชีพ และร่วมวางแผนจนถึงคาดการณ์แนวโน้มของทิศทางการออกแบบตัวอักษรไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วิสัยทัศน์ระยะยาวโครงการคาดหวังว่านักออกแบบกลุ่มนี้จะสามารถทำหน้าที่เป็นเสาหลัก (Totem) ที่จะร่วมสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ “โตเต็ม” ให้กับอุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษรของประเทศไทย ด้วยการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของวิชาชีพเพื่อพัฒนานักออกแบบตัวอักษรในอุตสาหกรรมของไทย ให้มีความทัดเทียมกับนักออกแบบตัวอักษรในระดับสากล

“โตเต็ม” เปิดโอกาสให้นักออกแบบที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลงานส่วนตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบเชิงอักขรศิลป์ และอักษรศิลป์ เพื่อรับพิจารณาเข้าร่วมโครงการ โดยนักออกแบบที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย (Lecture) ในหัวข้อ “๑๐๑010 จากรหัสวิชาพื้นฐานสู่รหัสดิจิตอล อักษรศิลป์ และ อักขรศิลป์ ฉบับย่อ” ก่อนที่จะลงมือสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยร่วมเรียนรู้กระบวนการออกแบบตัวอักษรจากทีมออกแบบของ คัดสรร ดีมาก (Workshop) นักออกแบบที่ร่วมโครงการจะได้รับคอมเมนท์จากทีมออกแบบอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาของโครงการทั้งสิ้น ๔ เดือน เพื่อพัฒนาผลงานของตนเองจนเสร็จเป็นผลงานที่สมบูรณ์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานจากนักออกแบบมืออาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดหรือวางแผนการจัดจำหน่ายต่อไป


ข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/TotemType
Tags: Font, Workshop,
โตเต็ม