THAIGA DESIGN LEADERSHIPS ๒๐๑๒

งานบรรยายก่ึงเสวนา ทางการออกแบบกราฟกดีไซนครั้งแรก เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการแสดงทัศนวิสัยของนัก ออกแบบกราฟกไทยที่มีตออุตสาหกรรมการออกแบบ และในภาคสวนธุรกิจ ทําใหเห็นบทบาทอีกดานของนักออกแบบ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักออกแบบมีขอมูลทางทัศนคติเพื่อใช ปรับปรุงทัศนนิสัย และเพิ่มขอมูลทางการบริหารธุรกิจ จากการรับฟงและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานจริง กิจกรรมนี้จึงนับวาเปนการเพิ่มภาวะความเปนผูนําใหกับนักออกแบบกราฟก ซึ่งยังมีปญหาขาดแคลนลักษณะของผูนําในการดําเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหอํานาจทางการตอรอง และความนาเชื่อถือมีนอยกวานักออกแบบในแขนงอื่น เปนเวทีสําหรับการแสดงวิสัยทัศนในอีกดานของนักออกแบบ การแสดงใหสาธารณะชนเห็นวา นักออกแบบมีความเปนมืออาชีพอยางไร และความเปนมืออาชีพนี้คือ ความเขาใจองค ความรูอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการออกแบบเพียงอยางเดียว หรืออาจจะเปนการนําองคความรูทางการออกแบบที่สามารถนําไป ประยุกตใชในการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจ

นับเปนการกระตุนใหเกิดการกลับมาทบทวน พิจารณาถึงความเปนนักออกแบบกันใหมวา นักออกแบบมีความคลาดเคล่ือนในวิธีการส่ือสารกับผูรวมธุรกิจอื่นๆ หรือไม และควรปรับทัศนคติอยางไรเพื่อใหธุรกิจและอุตสาหกรรมการออกแบบสามารถ เขาไปมีบทบาทสําคัญในโครงการหรือการตัดสินใจของลูกคา ไมเปนเพียงกระบวนการสุดทายของตาราง อีกตอไป อีกทั้งยังชวยปรับทัศนคติทางดานลบตอการทําธุรกิจทางดานการออกแบบ

คณะผูจัด และไทยกา จะเลือกและเชิญเจาของกิจการ หรือนักออกแบบอิสระท่ีมีความเปนผูนําทางดานความคิด มีหลักฐาน การดําเนินการ ความเปนมืออาชีพที่ไดรับการยอมรับในสายงานออกแบบกราฟกนั้นๆ รวมแสดงวิสัยทัศนผานวิดีโอคลิป เพื่อสร้างสมดุลระหวางภาคธุรกิจโดยรักษาไวซึ่งคุณภาพทางการออกแบบ

ผูบรรยายที่เลือกจากคุณสมบัติดังที่กลาวมา จะไดชวงเวลา ๑๐-๑๕ นาที ในการแสดงทัศนคติ ทางการออกแบบ / การ บริหารจัดการ / การใชชีวิต / การทํางานรวมกัน / การจัดการ ปญหาคน หรือ อาจเปนทัศนะที่ผูกพันกับระบบการเงิน เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร ฯลฯ (สามารถมีภาพประกอบได ตามสมควร แตจะไมใชการบรรยายเพ่ือแสดงผลงานหรือ ความสามารถทางการออกแบบ)

รายชื่อวิทยากร
• วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ — การสร้างบุคลิกภาพ และ ทัศนคติ นำมาซึ่งความเชื่อถือ
• โอภาส ลิมปิอังคนันต์ — ระบบการเงิน และ การประเมินค่าวิชาชีพของนักออกแบบ
• สันติ ลอรัชวี — “กลัวโดนยิง” ทัศนคติจากห้องเรียนสู่ห้องประชุม
• พงศ์พรหม ยามะรัต — นักออกแบบต้องเป็นนักบริหารความเสี่ยง
• วรัญชัย รักษาเกียรติ — ซีกซ้ายของสมองซีกขวา
• สยาม อัตตะริยะ — การบริหารคน และ วัฒนธรรมองค์กร ของธุรกิจการออกแบบ
• กฤษณะ ธนะธนิต — การทำให้ไม่หลงทางเป็นรายจ่ายชนิดหนึ่ง
• วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ — เขารู้เรา เรารู้เขา (ในขณะที่เราต้องรู้ตัวเอง)

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://goo.gl/n5Sqs3
THAIGA DESIGN LEADERSHIPS ๒๐๑๒