Sign Symbol Logo Workshop

Workshop หัวข้อ Sign Symbol Logo เกิดขึ้นจากการร่วมจัดกิจกรรมกับ สโมสรอักษรศิลป์และอักขรศิลป์ หรือ TAB ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองออกแบบโลโก้จากโจทย์ที่กำหนด กิจกรรมนี้ถือเป็นต้นแบบสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่จะมีเนื้อหาขยายออกในแนวกว้างเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารในพื้นที่สาธารณะ
Sign Symbol Logo Workshop