PIECES ๒๐๑๕

PIECES (พิเศษ) เป็นงานเสวนาที่มีลักษณะเนื้อหาเฉพาะตัว ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทบทวนผลงาน (Portfolio Review) แต่เป็นการให้ความรู้เชิงประสบการณ์และบทเรียนผ่านการทบทวนปัจจัยผกผันอื่นๆ ที่นักออกแบบจำเป็นต้องคำนึง และนำมาคิดคำนวณประกอบการตัดสินใจเรื่องการออกแบบ และการบริหารจัดการธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของ บุคลากรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ใหม่ๆ ในมิติอื่นๆ หรือในศาสตร์ต่างๆ ท่ียึดโยงกับศาสตร์การออกแบบ เพื่อนำไปประมวลวิเคราะห์กับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จนเกิดการสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยน์มากยิ่งขึ้น และนำไปใช้ต่อยอดได้จริง

โดยครั้งแรกของ PIECES ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจาก groovisions บริษัทออกแบบที่โดดเด่นด้านการออกแบบสื่อสาร จากประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดยฮิโรชิ อิโตะ ผู้ก่อตั้ง, โทรุ ฮาระ อาร์ตไดเรคเตอร์ และ ภาคภูมิ ลมูลพันธ์ ดีไซน์เนอร์ไทยที่ได้ไปทำงานใน groovisions โดยความสำเร็จของงาน PIECES มิได้มีเพียงแค่ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้กลับไปพัฒนาต่อยอดในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเกิด Business Opputunity จากการร่วมงานระหว่าง SC ASSET กับทาง groovisions หลังจากงาน PIECES อีกด้วย

PIECES ๒๐๑๕: groovisions
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้อง Auditorium ชั้น ๕ หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/pieces.or.th
PIECES ๒๐๑๕