DESIGN LEADERSHIPS THAILAND ๒๐๑๓

Design Leaderships Thailand ๒๐๑๓ หรือ ภาวะผู้นำทางการออกแบบ ๒๐๑๓ เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจาก Design Leaderships Thailand ๒๐๑๒ โดยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและนำเสนอโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินงานและดูแลเนื้อหางานบรรยาย โดย คัดสรร ดีมาก ซึ่งยังคงแนวคิดของงานในการแสดงวิสัยทัศน์ด้านอุตสาหกรรมการออกแบบเกี่ยวกับความสําคัญของการออกแบบต่อวงการธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการออกแบบ และการแสดงผลงานด้านการให้บริการออกแบบที่มีต่อธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทย โดยนักออกแบบ นักการตลาดของไทย หรือผู้ที่มีความเป็นผู้นําทางด้านความคิด เพื่อเป็นการจุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับนักออกแบบ และผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ ให้ตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบและการบริหารจัดการ ด้านการออกแบบเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สําคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและดําเนินธุรกิจโดยใช้การออกแบบเป็นแนวทางสําคัญในการดําเนินงาน บนพื้นฐานแนวความคิดที่ว่าหากนักออกแบบสามารถแสดงถึงความเป็นผู้นํา โดยอาศัยความรู้รอบด้านในแขนงต่างๆ รวมทั้งการมีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ดี นํามาบูรณาการและปรับใช้ในการเจรจาการค้ากับลูกค้า อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆ ระหว่างนักออกแบบกับผู้ว่าจ้างก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น หากนักออกแบบสามารถก้าวไปถึงความต้องการ และความพอใจของลูกค้าได้โดยที่ไม่เสียความเป็นตัวเอง มุมมองทุกอย่างต่อธุรกิจการออกแบบก็จะเปลี่ยนไป

รายชื่อวิทยากร
• อานนท์ ไพโรจน์ — สิ่งที่ลูกค้าอยากได้อาจไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการ
• โตมร ศุขปรีชา — ปัญหาคลาสสิก “คิดได้ อธิบายไม่เป็น”
• แดน ศรมณี — ต่ออายุนักออกแบบด้วยการเปลี่ยนตนเองให้เป็นแบรนด์
• วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ — ทีมเวิร์คเป็นเรื่องของความไว้วางใจ
• พลพัฒน์ อัศวะประภา — เทรนด์เกิดจากประสบการณ์ ประสบการณ์เกิดจากเทรนด์
• ปุณลาภ ปุณโณทก — งานดีไซน์ที่ดีคืองานที่ไม่ดีไซน์
• สิงห์ อินทรชูโต — นักออกแบบคือตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดนวัตกรรม
• ทรงกลด บางยี่ขัน — ความไม่สนุกของเกมบอกต่อที่ถูกใช้ในชีวิตจริง
• สาธิต กาลวันตวานิช — การเรียนรู้แบบย้อนกลับ ถอดรหัสจากงานออกแบบรอบตัว

Design Leaderships Thailand ๒๐๑๓
วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงแรม S31 สุขุมวิท ๓๑

ข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/DesignLeadershipsThailand
https://goo.gl/mbXQiq
Tags: Conference,
DESIGN LEADERSHIPS THAILAND ๒๐๑๓