Creative Space Workshop ๒๐๑๓ with TCDC

Inspiration from Modulation
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

เนื้อหากิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้เรียนรู้รูปแบบ ความเป็นมา และแนวทางการออกแบบตัวอักษร รวมถึงการแสวงหาแรงบันดาลใจในการสร้างตัวอักษรจากสิ่งรอบตัว เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น
Tags: Font, Workshop,
Creative Space Workshop ๒๐๑๓ with TCDC