Campus Tour ๒๐๑๕

จากผลสำเร็จเกินความคาดหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำให้ในปีต่อมา โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ mini TCDC สนใจให้การสนับสนุนโครงการ Campus Tour ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเป็นทางการ สำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ mini TCDC ทั่วประเทศ โดยในปีนี้เรายังได้รับความร่วมมือในการจัดงานร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

จากเนื้อหาใน Campus Tour ครั้งที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เป็นไปในลักษณะของการให้ความรู้ที่เป็น พื้นฐานทาง ด้าน Typography ไปจนถึง Type Design ซึ่งเป็นการวางพื้นฐานและปรับระดับ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมไว้แล้วนั้น เนื้อหาของ Campus Tour ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ จึงถูกคิด ให้ต่อเนื่องกัน ภายใต้หัวข้อ “Type face face type ชนิด หน้าตา เผชิญหน้า อักษร” หากแต่มุ่งเป้าไปที่การขยับขยาย ขอบเขตของเนื้อหาให้มีความลึกมากขึ้นกว่าเดิม โดยหัวข้อที่จะถูกนํามานําเสนอจะอยู่ในรูปแบบของการแสดงให้เห็นความแตกต่างของการออกแบบฟอนต์แต่ละชุด ที่เฉพาะเจาะจงแก่สถานการณ์ที่ตัวอักษรจะถูกนําไปใช้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการออกแบบในแนวทางต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการออกแบบฟอนต์นั้นยังมีพื้นที่ให้นักออกแบบทํางานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์ หรือ ในเชิงเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ไปจนถึงเชิงประวัติศาสตร์การออกแบบตัวอักษร

เนื้อหาการบรรยายสามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย

กลุ่มการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพาณิชย์ (Type design for Commercial) กล่าวถึงการออกแบบฟอนต์ในลักษณะของการนําฟอนต์ที่คนไทยมี ความคุ้นชินกับการอ่านดีอยู่แล้ว มาปรับปรุงและขัดเกลาให้มีความสอดคล้องเหมาะกับ การใช้งานในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น และเรื่องราวของแบบตัวอักษรที่ถูกคิดขึ้นใหม่จากเงื่อนไขของยุคสมัยปัจจุบัน อาทิ สื่อที่รองรับตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์หรือหน้าจอสกรีนบนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่มีความสําคัญ กับการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นยังสอดแทรกด้วยตัวอย่างการนํา ตัวอักษรไปใช้ในงานออกแบบสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับการสื่อสารผ่านองค์กร ไปสู่กลุ่มผู้บริโภค ไปจนถึงการ สื่อสารระหว่างบุคคล

กลุ่มการออกแบบตัวอักษรเพื่อการศึกษาค้นคว้า (History research based) เนื้อหานำเสนอเรื่องการออกแบบโดยมีสํานึกไปทางอนุรักษ์นิยม มีเจตนาในการนําฟอนต์จากอดีตมาจัดการให้อยู่ในฟอร์แมทของปัจจุบันสําหรับการศึกษาต่อไปใน อนาคต โดยพยายามที่จะเก็บ รูปแบบหน้าตาของตัวอักษรของเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงเรื่องราวการนําฟอนต์ที่มีบทบาทกับสังคมมาอย่างยาวนานมาตีความขึ้นใหม่ โดยใช้มุมมองจากยุคปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเคล่ือนย้ายหรือนําพาให้เกิด บทบาทใหม่ข้ึนกับตัวอักษรนั้น อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นการออกแบบที่มีสํานึกในลักษณะ ของความเป็นเสรีนิยม

Campus Tour ๒๐๑๕
• ครั้งที่ ๑: วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
• ครั้งที่ ๒: วันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• ครั้งที่ ๓: วันที่ ๑๑ ก.ย. ๕๘ ห้องนิทรรศการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
• ครั้งที่ ๔: วันที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• ครั้งที่ ๕: วันที่ ๒๒ ก.ย. ๕๘ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ครั้งที่ ๖: วันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๘ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• ครั้งที่ ๗: วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• ครั้งที่ ๘: วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/CadsonDemak
Campus Tour ๒๐๑๕