Campus Tour ๒๐๑๔

โครงการ Campus Tour คือกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับการออกแบบตัวอักษรและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการกระจายองค์ความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษรสู่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยทีมวิทยากรจาก คัดสรร ดีมาก และวิทยากรรับเชิญยินดีเดินทางไปบรรยายโดยไม่คิดค่าตอบแทน

สำหรับ Campus Tour เต็มรูปแบบครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีมวิทยากรจาก คัดสรร ดีมาก และกะทัดรัด นำเสนอข้อมูลเนื้อหาการบรรยาย ภายใต้หัวข้อ “๑๐๑010 From basic typography to digital font. Brief learning how type works. จากรหัสวิชาพื้นฐานสู่รหัสดิจิตอล อักษรศิลป์และอักขรศิลป์” ซึ่งเป็นงานบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบตัวอักษรในระดับพื้นฐาน ครอบคลุมเนื้อหาหลักทั้งหมด ๔ หัวเรื่อง ประกอบด้วย พื้นฐานของการออกแบบตัวอักษรและการจัดวางตัวอักษร เหตุของการเกิดขึ้นของแบบตัวอักษร การสร้างและประยุกต์ใช้แนวคิดพื้นฐานการวาดเส้น และพื้นฐานที่ต้องคำนึงในการทำงานจริงเพื่อให้ได้มาตรฐาน และการทำงานในเชิงเทคนิค ซึ่งเป็นเนื้อหาอีกครึ่งหนึ่งของการออกแบบตัวอักษรที่มักไม่ได้รับการกล่าวถึง

กิจกรรมดังกล่าวดำเนินขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องการออกแบบตัวอักษรจากมุมของผู้ใช้และผู้ออกแบบในแต่ละพื้นที่ของประเทศ จนทำให้เกิดชุดความเข้าใจในความต้องการและลักษณะเฉพาะ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาตลอดจนนักออกแบบอาชีพได้รับมุมมองสากลเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการออกแบบ เป็นการจุดประกายให้เกิดหรือยกระดับธุรกิจการออกแบบตัวอักษรของไทย รวมถึงการก่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้ผู้ร่วมอุตสาหกรรมต้องเร่งพัฒนาตนเอง ทั้งการออกแบบ และการบริการ ส่งผลให้เกิดการเติบโต และพัฒนาร่วมกันของอุตสาหกรรมการออกแบบของไทย

Campus Tour ๒๐๑๔
• ครั้งที่ ๑: วันที่ ๑๖ ส.ค. ๕๗ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT)
• ครั้งที่ ๒: วันที่ ๔ ก.ย. ๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
• ครั้งที่ ๓: วันที่ ๒๕ ก.ย. ๕๗ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ครั้งที่ ๔: วันที่ ๑ ต.ค. ๕๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในความร่วมมือของโครงการ miniTCDC)
• ครั้งที่ ๕: วันที่ ๒ ต.ค. ๕๗ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในความร่วมมือของโครงการ miniTCDC)
• ครั้งที่ ๖: วันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๗ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพมหานคร
• ครั้งที่ ๗: วันที่ ๕ พ.ย. ๕๗ ห้อง Conference room โรงแรม Dhavara นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในความร่วมมือของ Antalis (Thailand) Limited. และ BlueGrass Design Group Co., Ltd.

ข้อมูลเพิ่มเติม
facebook.com/CadsonDemak
Campus Tour ๒๐๑๔