เพราะการส่งผ่านข้อมูลอย่างมีชั้นเชิงเป็นผลของการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบเอง ทุกอย่างต้องการการจัดการโดยเฉพาะองค์ความรู้ การรวบรวมเพื่อการรักษาสภาพ การรวบรวมเพื่อการเป็นบันทึกทางวัฒนธรรม การจับทุกอย่างใส่กล่องที่ถูกต้อง แยกแยะหมวดหมู่ การจัดลําดับความสําคัญ การค้นหาวิธีการนําเสนอ การใช้จิตวิทยาในการถ่ายทอด การมีเนื้อหาสาระอาจจะไม่ได้มีความหมายเท่าไรนัก หากการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคือการสร้างประสบการณ์การเข้าถึงคลังต้นทุนทางปัญญาของการออกแบบ

การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษร และการออกแบบเพื่อการสื่อสารอย่างชาญฉลาด แปรรูปเป็นกิจกรรมหลากหลายตามความเหมาะสม อาทิ งานสัมมนาเชิงวิชาการ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตีพิมพ์หนังสือและบทความวิพากษ์สังคมโดยใช้วิจารณญาณทางด้านการออกแบบ และกิจกรรมหลากรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมความรู้ และสร้างให้เกิดบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมการออกแบบ นอกจากบริหารจัดการเนื้อหาภายในองค์กรแล้วยังจัดกิจกรรมเพื่อหน่วยงานภายนอกที่ต้องการมากกว่าแค่การจัดงานทั่วไป

Cadson Demak Team

 • Anuthin Wongsunkakon Anuthin Wongsunkakon

  Anuthin Wongsunkakon

 • Pongtorn Hiranpreuk Pongtorn Hiranpreuk

  Pongtorn Hiranpreuk

 • Kanteera Sanguantung Kanteera Sanguantung

  Kanteera Sanguantung

 • Korada Srithongkird Korada Srithongkird

  Korada Srithongkird